وظایف مسئول ارتوپدفنی؟
admin_hessam
Posted in معرفی

وظایف مسئول ارتوپدفنی؟

یک فعال ارتوپدی فنی اندام مصنوعی بیمار را متناسب با دیگر قسمت های بدن وی ساخته و آن را برای بیمار آماده میکند.ارتز ها ممکن است از قبل آماده باشند و یا توسط ارتوپدی فنی ساخته شوند.