ارتوپدی فنی زیر مجموعه ای از رشته های وابسته به پزشکی است که هدف از آن تولید ارتز و پروتز و آموزش بیمار برای استفاده از آنها است.