شامل کفی های خارپاشنه، کفی های مخصوص کف پای صاف، کفی های مخصوص قوس بیش از حد کف پا، کفی اختصاصی دوران بارداری، کفی اختصاصی کودکان دارای ناهنجاری های مختلف کف پا