شامل انواع کفش مناسب خارپاشنه، مناسب صافی کف پا، مناسب قوس بیش از حد پا و کفش طبی مخصوص ناهنجاری های کف پای کودکان و…