بيماري سياتيك بدون داشتن ديسك كمر

?عصب سياتيك ، در مسير خروج از لگن از زير ماهيچه اي بنام پيريفورميس ميگذرد

?در مواردي كه اين عضله دچار اسپاسم و انقباض شود ، برروي عصب سياتيك فشار آورده و فرد علايم ديسك كمر و درد سياتيك را تجربه ميكند

?در صورتي كه  فرد فاقد هرني ديسك در مهره هاي خود ميباشد

?به اين بيماري ، سندرم عضله پيريفورميس ميگويند

?با وجود ام آر آي نرمال ، فرد احساس ناراحتي در مسير عصب سياتيك خود مينمايد

?علايم اين بيماري ، شروع درد از پشت باسن كه به قسمت خارجي ران و ساق امتداد دارد

?افراد چاق ، كساني كه ورزشهاي سنگين انجام ميدهند ، نشستن هاي طولاني ، افزايش فشار داخل لگن مانند بارداري ، ميتواند اين مشكل را ايجاد نمايد

?با معاينه و نوار عصب و عضله ميتوان به تشخيص رسيد

?جهت درمان ، كاهش وزن و تعديل فعاليت و هيدروتراپي توصيه ميگرد