علایم دیسک گردن

گردن درد

شانه درد

خشکی یا گرفتگی عضله‌های گردن

درد منتشر شونده به بازو(ها)

گزگز کردن بازو(ها) یا دست(ها)

ضعف بازو(ها) یا دست(ها)

البته این علایم همیشه ناشی از دیسک نیستند.