درد دنبالچه

?سه الي پنج مهره آخر ستون فقرات دنبالچه را تشكيل ميدهند

?عضلات نگهدارنده كف لگن به دنبالچه متصل ميباشند

?بطور عموم ،مهره هاي دنبالچه حركت چنداني ندارند

?در مواردي كه مفاصل بين مهره هاي دنبالچه متحرك باشند ،احتمال التهاب و درد در آن بيشتر خواهد بود

?در خانم ها بدليل چرخش لگن به جلو ،دنبالچه به عقب چرخش دارد و حين نشستن ،بيشتر تحت تماس با زمين خواهد بود

?گاهي بدليل شكل غير طبيعي استخوانهاي دنبالچه ،آنرا مستعد آسيب ميكند

?اغلب بدنبال زمين خورد با باسن ،نشستن طولاني ،زايمان و يا هر عامل ديگري كه باعث تحريك ناحيه گردد ،درد دنبالچه يا كوكسيدني ايجاد ميشود

?اين درد بدنبال نشستن طولاني روي سطح سخت و سرد ،تشديد مي شود

?چنانچه درمان صحيحي صورت نگيرد ،درد مزمن خواهد شد

?در زمان آسيب ،كمپرس سرد ، مصرف ضد التهاب ، نشستن روي حلقه مخصوص ميتواند التهاب و درد را فروكش نمايد

?در موارد مزمن ، تقويت عضلات شكم و كمرو لگن ، خودداري از نشستن طولاني ، آموزش نشستن صحيح از اساس درمان ميباشد

?گاه نياز به تزريق كورتيكواستروئيد در ناحيه خواهد شد

?جراحي و برداشتن دنبالچه نتايج رضايت بخشي نداشته است