کفی:

کفی یکی از بهترین و کارآمد ترین روشهای درمان است کفی مخصوصی که در مرکز ارتوپدی فنی رشد با انجام اسکن 3بعدی از کف پای فرد بر اساس تقسیم فشارهای وارده بر کف پا ساخته میشود و زیر پاشنه را نرم نگه داشته و آنرا از ضربات مکرری که درد را تشدید میکند حفظ مینماید. صندل طبی که از طریق این روش ساخته میشود نیز تا حد قابل ملاحضه ای یه درمان کمک میکند.